Personuppgiftsbehandling

Mix Medicare AB:s behandling av medarbetares personuppgifter

Mix Medicare är noggrant i sin hantering av personuppgifter oavsett om det gäller våra medarbetare, underleverantör, våra samarbetspartner eller leverantörer. Vår behandling av personuppgifter genomförs enligt bestämmelserna i den nya reformen som trädde i kraft i maj 2018, GDPR (General Data Protection Regulation).

  • Personuppgiftsansvarig är: Mix Medicare AB, 556682-1335, Repslagargatan 21, 118 26 Stockholm, telefon 08-741 13 90. Frågor kan ställas till dataskydd@mixmedicare.se.
  • Dataskyddsombud i Mix Medicare AB är: Malin Lindley Nord, mail dataskydd@mixmedicare.se, och telefon 08-741 13 94.

1. Övergripande om behandling av medarbetares personuppgifter

Mix Medicare AB kommer att behandla bland annat namn, personnummer, kontakt- och löneuppgifter för att fullgöra anställningsavtalet med sina medarbetare och för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter.

Behandlingens ändamål är främst personaladministration av våra medarbetare, till exempel inom rekrytering, bemanning och utredning. I rekryteringsprocessen behandlar vi personuppgifter för att kunna ta fram rätt kandidat till utannonserad tjänst och göra IVO- och HOSP-kontroll, begära utdrag ur belastningsregister och kontakta de referenser som sökande angivit.

För uppdrag inom bemanning och utredning behandlas personuppgifter för att kunna matcha våra medarbetare mot rätt uppdrag.  Vi behandlar även personuppgifter när vi administrerar lön och sammanställer lönespecifikationer, anmäler till externa kurser för fortbildning, skickar försäkringsbrev, besvarar anställdas förfrågningar och administrerar andra ersättningar och förmåner.

Personuppgifter för dessa ändamål kommer att sparas under hela anställningen. Personuppgifterna kommer även sparas efter att anställningen avslutats under så lång tid som eventuella rättigheter och skyldigheter på grund av anställningen kan uppkomma.

Mix Medicare AB kommer att, för att fullgöra skyldigheter och rättigheter enligt anställningsavtalet, behandla kontouppgifter, som sparas under anställningen och högst en månad efter att slutlön har utbetalats efter anställningens upphörande såvida inte ytterligare ersättningar ska utbetalas därefter. Mix Medicare AB kommer i förekommande fall behandla uppgifter om bland annat medarbetares hälsa, exempelvis för att avgöra orsak till frånvaro, betala ut sjuklön och sjuklönetillägg och fullgöra vårt rehabiliteringsansvar enligt bland annat arbetsmiljölagstiftningen. Uppgifter om frånvaro kommer att sparas under anställningen och för tid därefter under vilket arbetsgivarintyg kan begäras. Eventuella uppgifter om sjukfrånvaro och hälsa kommer att sparas efter anställningens upphörande under så lång tid som eventuella krav på grund av anställningen kan uppkomma.

Mix Medicare AB kommer i förekommande fall behandla namn, personnummer och uppgift om medlemskap i fackförening för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter och rättigheter enligt arbetsrätten, främst enligt medbestämmandelagen samt kollektivavtal. Uppgift om medlemskap i fackförening kommer att raderas efter att Mix Medicare AB:s skyldigheter och rättigheter enligt arbetsrätten har fullgjorts och upphört. Uppgifter för detta ändamål kommer att sparas under anställningen och även efter att anställningen avslutats under så lång tid som rättsliga anspråk kan göras gällande.

2. Externa mottagare av medarbetares personuppgifter

För att fullgöra sina rättsliga förpliktelser, det vill säga administrera lön, skatt och i förekommande fall frånvaro, kommer Mix Medicare AB översända bland annat namn, personnummer, löneuppgifter och i förekommande fall frånvaro till Försäkringskassan, Skatteverket och andra myndigheter när det är nödvändigt.

För att fullgöra skyldigheter enligt medarbetares enskilda avtal och kollektivavtal kommer bland annat namn, personnummer och kontaktuppgifter skickas till försäkringsbolag och andra samarbetspartners till Mix Medicare AB. För att anmäla medarbetare till externa kurser för fortbildning kommer främst namn och e-postadress översändas till utbildningsbolag som Mix Medicare AB anlitar för personalens fortbildning.

För att fullgöra förpliktelser och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten kommer i förekommande fall uppgift om facktillhörighet, namn, personnummer, prestation, frånvaro, kompetens och eventuell misskötsamhet överlämnas till arbetstagarorganisationer och/eller ombud.

För att fullgöra förpliktelser och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten kommer i förekommande fall uppgifter om namn, personnummer och medarbetares hälsa överlämnas till försäkringsbolag, myndigheter, arbetstagarorganisation och/eller ombud.

3. Medarbetares rättigheter med mera

  • Våra medarbetare har rätt att av Mix Medicare AB begära tillgång till och rättelse av personuppgifter som rör den anställde.
  • Medarbetare har rätt att begära radering eller begränsning av behandling av personuppgifter samt framföra invändningar mot behandlingen. Mix Medicare AB gör i varje enskilt fall en bedömning av om en sådan begäran kan beviljas.
  • Medarbetare har rätt att överlämna klagomål till Datainspektionen.
  • Mix Medicare AB måste, enligt vad som framgår under punkten 1 ovan, behandla flera personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt anställningsavtalet med medarbetare och för att fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten. För dessa ändamål har medarbetare en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna.